Zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: ,, Jeżeli  między  małżonkami  nastąpił  zupełny  i trwały  rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.”

 

Kiedy rozwód nie może zostać orzeczony?

Rozwód jest niedopuszczalny, gdy z jego powodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub gdyby z innych przyczyn orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest dopuszczalny też wtedy, gdy żąda go małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia. Wyjątkiem od tej zasady są dwie sytuacje. Jeżeli drugi i małżonków zgodzi się na rozwód lub odmowa rozwodu w tych konkretnych okolicznościach byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

W wyroku sąd orzeka o winie małżonków

 

W wyroku rozwodowym sąd orzeka, czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Jeżeli małżonkowie zgodnie tego zażądają, to sąd może zrezygnować z orzekania o winie. Zgodnie z art. 57 § 1 i 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: ,, Orzekając  rozwód  sąd  orzeka  także,  czy  i który  z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.”

Co może spowodować rozkład pożycia małżeńskiego?

 

Natomiast przy orzekaniu o winie sąd ma prawo, uznać winę obojgu małżonków, uznać brak winy obojgu małżonków lub uznać winę jednego z nich. Najważniejszymi przykładami zachowań, które prowadzą do rozkładu pożycia małżeńskiego są: groźby, nękanie fizyczne i psychiczne, odmowa współżycia, porzucenie małżonka bez powodu, pijaństwo, agresja, oraz zdrada małżeńską.

Jakie są konsekwencje orzeczenia o winie?

Oprócz aspektu moralnego i etycznego orzeczenie o winie jednego z małżonków niesie za sobą również bardzo poważne konsekwencje na gruncie prawnym. Najważniejszym zagadnieniem zależnym od omawianego problemu jest obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi współmałżonkami. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, nie może żądać od swojego byłego współmałżonka alimentów. Natomiast małżonek niewinny ma prawo żądać od winnego małżonka alimentów, gdy tylko rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Co bardzo ważne, małżonek nie musi znajdować się w stanie niedostatku.

Z czym wiąże się stan niedostatku?

Stan niedostatku stanowi podstawę do żądania alimentów przez małżonka, który nie jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. Znaczy to, że w sytuacji, gdy sąd zaniechał orzekania o winie, to każdy z małżonków ma prawo wystąpić przeciwko współmałżonkowi oraz z roszczeniem alimentacyjnym. Za niedostatek praktycznie uznaje się „brak własnych środków (zarobków lub dochodów) oraz możliwości zaspokojenia potrzeb, które należy uznać za uzasadnione w konkretnej, rozpatrywanej indywidualnie sytuacji życiowej (społecznej, zdrowotnej, wiekowej)” (Henryk Dolecki (red.), Tomasz Sokołowski (red.), Marek Andrzejewski, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki „Kodeks rodzinny i opiekuńczy – komentarz”

Kiedy współmałżonek zostaje zwolniony z tego obowiązku?

Obowiązek dostarczania środków do utrzymania rozwiedzionemu małżonkowi wygasa w momencie zawarcia przez tego małżonka nowego związku małżeńskiego. Natomiast jeżeli ten obowiązek spoczywa na małżonku rozwiedziony, które nie jest winny za rozkład pożycia, obowiązek ten wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Jednak sąd w wyjątkowej sytuacji na żądanie osoby uprawnionej może ten termin przedłużyć. Małżonek uznany za winnego rozkładu pożycia odpowiada za utrzymanie drugiej strony bez żadnych ograniczeń czasowych. Z obowiązkiem alimentacyjnym wiąże się również prawo do renty rodzinnego rozwiedzionego małżonka. Wdowa, która do śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, wtedy, gdy spełnia wymogi określone w przepisach i nie zostały na nią wcześniej zasądzone alimenty.

Jakie są korzyści rozwodu z orzekaniem o winie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *