Z pewnością wiele osób, które miały możliwość wzięcia udziału w sprawie sądowej o rozwód, myślała o tym, czy da się przed sądem wykorzystać na przykład nagraną rozmowę telefoniczną, która potwierdzałaby zdradę współmałżonka lub inne jego zachowania. Jednocześnie takie nagranie stanowiłoby dowód, który miałby decydujący wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy. Wiele osób rezygnuje z dostarczenia takich dowodów do sądu. Myślą, że  jest to niedozwolone. Tymczasem nie do końca jest to prawda, ale muszę tutaj zaznaczyć, że temat ten jest dość skomplikowany i udzielenie jednoznacznej odpowiedzi jest bardzo trudne. Wszystko zależy od okoliczności sprawy.

Czy można wykorzystać dowód z nagrań?

Cały problem jest spowodowany przede wszystkim przez to, że żaden przepis w kodeksie postępowania cywilnego nie reguluje bezpośrednio kwestii dopuszczalności tego rodzaju dowodów. Najważniejsze przepisy kodeksu postępowania cywilnego odnoszące się do dowodów to:

  • 227 kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi: ,,Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.”
  • 308 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że: ,, Dowody z innych  dokumentów  niż  wymienione  w art.2431 , w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza,  stosując  odpowiednio  przepisy  o dowodzie   z oględzin  oraz o dowodzie z dokumentów.”
  • 309 kodeksu postępowania cywilnego, który mówi o tym, że: ,,Sposób przeprowadzenia dowodu innymi środkami dowodowymi niż wymienione  w artykułach  poprzedzających  określi  sąd  zgodnie  z ich charakterem, stosując odpowiednio przepisy o dowodach.”

Z kodeksu postępowania cywilnego nie wynika wprost, aby były jakiekolwiek przeszkody w tym, aby dopuścić dowód z podsłuchanej rozmowy na rozprawie rozwodowej.

Ważny jest sposób uzyskania tych dowodów

Jednak w tym wpisie trzeba się skoncentrować głownie na sposobie uzyskania tych dowodów. Najczęściej nagranie tego rodzaju rozmowy jest bez wiedzy współmałżonka. Nie ma jego zgody na to, żeby dołączyć ten materiał dowodowy do akt sprawy. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy osoba, która pozyskała taki dowód działa nielegalnie? Czy grozi jej za to jakaś kara, w szczególności na gruncie prawa karnego? Czy sąd rozwodowy tego rodzaju dowody weźmie pod uwagę przy wydawaniu wyroku?

Nagrywanie rozmów godzi w prawo do prywatności

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że nagrywanie rozmów jest nieuprawnioną ingerencją w dobra osobiste, szczególnie w prawo do prywatności. Z tego powodu wiele osób, które specjalizują się w tym temacie, sądzi, że pozyskiwanie oraz wykorzystywanie materiału dowodowego nie może odbywać się z naruszeniem tych podstawowych praw człowieka. Nie można się nie zgodzić z tymi argumentami. Trzeba również zauważyć, że naruszenie dóbr osobistych musi być uznane za bezprawne. Jednak również w teorii dóbr osobistych występują okoliczności, które wyłączają bezprawność takiego działania.

Jakie okoliczności wyłączają bezprawność działania?

Uznaje się, że do okoliczności, które wyłączają bezprawność działania trzeba zaliczyć działanie podjęte w obronie uzasadnionego interesu społecznego lub prywatnego. Mowa tutaj na przykład o takiej sytuacji, gdy nośnik z nagrania rozmowy jest dowodem winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego lub dowodem na to, że drugi współmałżonek chce zrobić krzywdę dziecku. Jeżeli przyjmiemy takie założenie, to powinno być możliwe dopuszczenie tego rodzaju materiału dowodowego . Sąd powinien go uwzględnić przy wydawaniu wyroku. Orzec na podstawie oceny całokształtu dowodów oraz ich wiarygodności.

Orzecznictwo dotyczące wykorzystania dowodów z nagrań rozmów

W wyroku z 06.07.1999 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził że: „ochroną art. 23. k.c. objęte jest prawo do swobody wypowiedzi, wyboru rozmówcy i tajemnica rozmowy. Gromadzenie materiału dowodowego w procesie i prezentowanie go przez strony nie powinno odbywać się z naruszeniem zasad współżycia społecznego”.

 

Czy nielegalnie podsłuchana rozmowa może być dowodem przy rozwodzie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *