W tym wpisie przedstawię Ci kwestię zwrotu wydatków oraz nakładów koniecznych przy podziale majątku wspólnego.

 Dlaczego to jest ważne?

Dlatego, że całe postępowanie o podział majątku wspólnego jest problematyczne i najczęściej długotrwale. W szczególności skomplikowane jest ustalenie wartości nakładu i wydatku oraz odzwierciedlenie tej wartości przy obliczeniu należnego małżonkowi albo małżonkom świadczenia.

 

Jakie są najczęstsze sytuacje?

Często zdarzają się sytuacje, gdy:

  1. Małżonkowie ze wspólnego budżetu domowego spłacają kredyt, który zaciągnęło jedno z nich, zanim zawarło związek małżeński. To są nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty.
  2. Pieniądze zebrane przez jednego z małżonków przez ślubem są przez niego wydane (w czasie trwania małżeństwa na kupno wspólnego samochodu. Są to nakładu z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny.
  3. Małżonek sprzedaje mieszkanie kupione przez ślubem, a otrzymane za nie pieniądze przeznacza na rozbudowę mieszkania drugiego z małżonków, który kupił je również przed wejściem w związek małżeński. Są to nakłady z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka.

Czy w wymienionych przypadkach małżonek, który nie wziął kredytu, przeznaczył swoje środki finansowe na wspólne kupno samochodu albo rozbudowę mieszkania drugiego małżonka może żądać zwrotu tych nakładów i wydatków? Tak i zostało to zapisane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Kiedy można domagać się zwrotu wydatków oraz nakładów koniecznych?

Art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi o tym, że: ,, Każdy  z małżonków  powinien  zwrócić  wydatki  i nakłady  poczynione  z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu  wydatków  i nakładów,  które  poczynił  ze  swojego  majątku  osobistego  na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może  nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.” Przepis odnosi się do zwrotu wydatków oraz nakładów koniecznych z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie oraz długu jednego z małżonków zaspokojonego z majątku wspólnego. Ten przepis nie ma jednak zastosowania do rozliczenia wydatków oraz nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe, które przynoszą dochód. Dlatego tak jest? Dochody z majątków osobistych małżonków są częścią majątku wspólnego, więc nakłady na takie przedmioty, które przynoszą dochody nie podlegają zwrotowi.

 

Przykładowa sytuacja

Jeden z małżonków posiada auto dostawcze, które nabył przed zawarciem małżeństwa. Wchodzi ono w skład majątku odrębnego. Samochód może być również wynajmowany. Wtedy przynosi dochód, więc może być nieużywany. Przy pierwszej możliwości pieniądze przeznaczone na przykład na naprawę tego samochodu, nie będą rozliczane przy podziale majątku, bo w zamian był otrzymywany dochód w formie czynszu najmu, w drugim tak. Czy dany składnik majątku przynosi dochód, czy nie, to trzeba ocenić na podstawie konkretnej sytuacji.

Czym jest nakład? Czym jest wydatek? Czym jest wydatek i nakład konieczny?

Nakłady i wydatki powinny być rozumiane w ten sam sposób. O wydatku możemy mówić wtedy, gdy został poniesiony jakiś koszt na wytworzenie nowych składników majątku. Natomiast nakłady są przeznaczone na utrzymanie albo unowocześnienie już występujących składników majątkowych. O tym, czy nakład lub wydatek ma charakter konieczny decyduje to, czy jest niezbędny. To znaczy, czy bez jego realizacji nie osiągnięto by jakiegoś efektu. Na przykład nie kupiono by mieszkania, nie naprawiono by samochodu. Zwrotu wydatków oraz nakładów można dokonać tylko przy podziale majątku.

Zwrot wydatków i nakładów koniecznych przy podziale majątku wspólnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *