Na czas trwania postępowania o alimenty lub w sprawie o zasądzenie ich po raz pierwszy, czy też w sprawie o zwiększenie alimentów, ze względu na zmianę sytuacji którejś ze stron, jak również w sprawie o rozwód jest możliwość złożenia razem z pozwem wniosku o udzielenie zabezpieczenia przez zobowiązanie drugiej ze stron, czyli pozwanego do płacenia określonej kwoty już w czasie trwania postępowania sądowego.

Szczególny rodzaj zabezpieczenia

W odróżnieniu od zabezpieczenia innych roszczeń, które są dochodzone w postępowaniu sądowym, warto mieć świadomość, że z uwagi na wyjątkowy charakter zabezpieczenia roszczeń o alimenty, nie potrzebują one uprawdopodobnienia, że brak zabezpieczenia uniemożliwi wierzycielowi zaspokojenie. Mówiąc inaczej, uzyskanie zabezpieczenia jest prostsze w sprawie o alimenty niż w postępowaniach innego rodzaju.

Konieczne jest udokumentowanie wydatków na dziecko

 

Jednak to ułatwienie nie oznacza, że osoba żądająca zabezpieczenia, nie ma obowiązku starannego udokumentowania wydatków, które ponosi na utrzymanie dziecka. Przy opisywaniu swojej sytuacji powódka albo powód musi określić kwoty składające się na koszty utrzymania dziecka i przedstawić dowody na ich poparcie. Warto to zrobić już w odpowiednio przygotowanym pozwie, żeby przyspieszyć wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie zabezpieczenia.

Jak udowodnić wydatki na dziecko?

Trzeba wiedzieć o tym, że samo przedstawienie dokumentów, z których wynika wysokość otrzymywanego na przykład na matkę dziecka wynagrodzenia za pracę i wysokość opłat za gaz lub prąd, mogą nie wystarczyć. Przedstawione najczęściej w pozwie wyliczenia kosztów utrzymania dziecka powinny zostać poparte odpowiednimi dowodami, szczególnie w formie rachunków, które wykazują poniesione wydatki. Najlepiej każdy z kosztów utrzymania dziecka, które zostały wymienione w uzasadnieniu pozwu o alimenty, o rozwód albo wniosku o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania w odpowiedni sposób udokumentować.

 

Co może być dokumentem w sprawie?

Jeżeli chodzi o udokumentowanie wydatków poniesionych na małoletnie dziecko, to należy pamiętać o tym, że paragony nie są dowodem z dokumentów urzędowych, ani dowodem z dokumentów prywatnych. Zostało to uregulowane w art. 244 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.  Stanowi on, że: ,, Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez

powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.” Zostało o tym wspomniane również w art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego: ,, Dokument    prywatny    sporządzony  w formie    pisemnej    albo elektronicznej  stanowi  dowód  tego,  że  osoba,  która  go  podpisała,  złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.” Dlatego też sąd nie ma prawa uwzględnić składanych czasem przez strony postępowania o alimenty do akt kserokopii paragonów. Wynika to stąd, że paragony nie stanowią dowodu w sprawie o alimenty, ze względu na to, że nie są rachunkami imiennymi. Nie wiadomo, kto zapłacił za zakupy widoczne na tych paragonach. Gdy natomiast składasz do akt sprawy zestawienie wydatków, to pamiętaj o tym, żeby je podpisać, ponieważ taki dokument bez podpisu nie będzie dowodem w sprawie.

Co wchodzi w skład kosztów utrzymania dziecka?

Do kosztów utrzymania małoletnich dzieci zalicza się również wydatki dotyczące zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych. To znaczy przypadające na małoletnich opłaty eksploatacyjne oraz koszty wiążące się z zagwarantowaniem rozrywki oraz wypoczynku letniego, zimowego.

 

Jak opisać sytuację pozwanego?

Natomiast jeżeli chodzi o sytuację pozwanego, czyli osoby, od której domagamy się alimentów, to nie będzie wystarczające ogólnikowe opisanie jej sytuacji. Na przykład samo to, że pozwany prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, nie oznacza automatycznie, że ma on możliwości płatniczego. Brak jest w tym przypadku choćby przybliżonych informacji o jego dochodach. Do tylko przypuszczenia drugiego z rodziców dziecka.

Jak napisać wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *