Wiele się słyszy o tym, że rodzice pod których opieką dzieci przebywają na stałe, utrudniają, a nawet uniemożliwiają, utrzymywanie przez drugiego rodzica kontaktów z dzieckiem. Wyjaśnień dotyczących tego stanu rzeczy jest naprawdę bardzo wiele. Zazwyczaj jednak rodzice wskazują, że to dziecko nie chce utrzymywać kontaktów z drugim rodzicem, więc nie ma sensu zmuszać dziecka do spotkań z nim. Ustalone przez sąd zasady kontaktów są przez rodziców ignorowane. W rezultacie drugi z rodziców całkowicie traci kontakt ze swoim potomkiem. Czy da się coś w tej sytuacji zrobić?

Możesz domagać się zadośćuczynienia

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, rodzic, którego kontakty z dzieckiem są przez drugiego z nich utrudnianie, może domagać się ich egzekwowanie przez wystąpienie z wnioskiem o zagrożenie zapłatą ustalonej sumy pieniężnej za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów. Można w dalszej kolejności nakazać zapłatę określonej kwoty, gdy do realizowania kontaktów nadal nie dochodzi.

Jakie są skutki złożenia takiego wniosku?

Groźba finansowej odpowiedzialności za niewykonywanie ustalonych kontaktów zazwyczaj jest skuteczna. Wtedy ten problem znika. Nie znaczy to jednak, że rodzicowi, który już cierpi w wyniku braku kontaktu z dzieckiem, nie przysługują też inne roszczenia. Zgodnie z najnowszymi orzeczeniami sądowymi, rodzic w takim przypadku ma prawo do wystąpienia o zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Przykładowe orzeczenie

W wyroku z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt: I ACa 202/15, sąd: ,,na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2014r., sygn. akt I C 597/11: I.  zmienia zaskarżony wyrok w całości ten sposób, że : 1.  uchyla wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2 września 2010r. wydany w sprawie sygn. akt I C 427/10 w punktach I. (pierwszym), III. (trzecim) oraz IV. (czwartym) i : a)  zasądza od pozwanej J. B. (2) na rzecz powoda J. B. (1) kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych, a w pozostałym zakresie powództwo o zapłatę oddala,  b)  koszty procesu między stronami wzajemnie znosi, c)  nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gdańsku od J. B. (2) i J. B. (1) po 979,50 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć i 50/100) zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;  II.  oddala apelację powoda w pozostałym zakresie; III.  koszty postępowania apelacyjnego pomiędzy stronami wzajemnie znosi.”

Jak wynika z uzasadnienia: ,,Nie bacząc jednak na przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz bez względu na jakiekolwiek prawomocne, bądź nieprawomocne orzeczenia, pozwana trwale i skutecznie uniemożliwia powodowi od ponad roku kontakt z dziećmi, nie tylko osobisty, ale i telefoniczny. Pozwana czasowo zmieniła córkom numery telefonów, następnie zablokowała połączenia przychodzące z zagranicy, co w sytuacji wykonywania przez powoda pracy na statkach dalekomorskich, całkowicie pozbawiło go kontaktu z córkami. Pozwana zmieniła również córkom adresy poczty elektronicznej.”

Sąd uznał takie zachowanie za naruszenie dóbr osobistych

Sąd Apelacyjny orzekł, że pozwana naruszyła jedno z najważniejszych dóbr osobistych człowieka to znaczy więź rodzicielską. Jest to szczególna więź, której naruszenie wiąże się ze znacznym cierpieniem psychicznym. Wysokość zadośćuczynienia w tej konkretnej sprawie została oparta na art. 448 Kodeksu cywilnego w związku z art. 24 Kodeksu cywilnego. Art. 448 Kodeksu cywilnego stanowi, że: ,, W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.” Natomiast art. 24 Kodeksu cywilnego, mówi o tym, że: ,,Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba , która dopuściła się naruszenia,  dopełniła  czynności  potrzebnych  do  usunięcia  jego  skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Przepisy  powyższe  nie uchybiają  uprawnieniom  przewidzianym w innych   przepisach,    w szczególności  w prawie   autorskim   oraz   w prawie wynalazczym.”

 

 

Jak uzyskać zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *